ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254/7256 มือถือ 08-1540-7304
เว็บไซต์ http://conference2022.tsu.ac.th
E-mail : conferencerdi.tsu@gmail.com