• 27 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2565

  ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

 • ภายใน 29 กรกฎาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ ช่องทางที่ 1

  แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม ช่องทางที่ 2

 • ภายใน 1 สิงหาคม 2565

  ผู้นำเสนอผลงานปรับแก้ไขบทความ พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

 • ภายใน 5 สิงหาคม 2565

  หมดเขตการลงทะเบียน ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงาน

 • 16 สิงหาคม 2565

  เผยแพร่ผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceedings ออนไลน์บนเว็บไซต์

 • 22-23 สิงหาคม 2565

  จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

 • ภายใน 31 สิงหาคม 2565

  แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม ช่องทางที่ 3